วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ภาคตะวันตกจังหวัดตาก


ตราประจำจังหวัดตาก


ตราประจำจังหวัด: รูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างเหนือครุฑหลั่งน้ำทักษิโณฑก หมายถึง เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกกองทัพไปช่วยพระเจ้าหงสาวดีรบอังวะนั้น พระมหาอุปราชเมืองพม่า สั่งให้ทหารคู่ใจคอยตี ขนาบ และปลงพระชนม์เสียให้ได้ ความแตกรู้ถึงพระกรรณสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองแครง จึงทรงประชุมชาวเมือง และบรรดาแม่ทัพนายกอง เมื่อเดือน 2 ปีวอก พ.ศ. 2127 ทรงหลั่งน้ำทักษิโณฑกเหนือแผ่นดิน ประกาศอิสระภาพไม่ยอมขึ้นกับเมืองอังวะ อีกต่อไป จังหวัดตากเป็นด่านแรกที่สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง ยกกองทัพกลับเข้ามาถึงราชอาณาจักรไทย เช่นเดียวกับที่เมืองนี้เคยเป็นทางผ่าน ที่ชาวอินเดียเดินทางเข้าเมืองไทยในสมัยโบราณ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเสี้ยวดอกขาว
  
  ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นแดง
 
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
 ธรรมชาติน่ายล     ภูมิพลเขื่อนใหญ่   พระเจ้าตากเกรียงไกร  เมืองไม้และป่างาม

 ที่ตั้งและอาณาเขต
                        สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดตาก ตั้งอยู่ในภาคเหนือค่อนไปทางตะวันตกของประเทศไทย จังหวัดตากมีพื้นที่ประมาณ 16,406.65 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่
       ทิศเหนือ 
                           ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง
ทิศใต้ 
                           ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด 

                                   อุทัยธานี
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
เว็บไซต์และสถานติดต่อ
                ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 63000โทรศัพท์(+66) 0 5551 2092   โทรสาร(+66) 0 5551 1503
ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดตาก
กระเหรี่ยง
ชาวมอญ

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

วัดสีตลาราม
              เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดตาก วัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชน มีถนนรอบวัดด้านหน้าติดกับถนนตากสินเหตุที่ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดน้ำหัก เพราะในสมัยก่อนบริเวณด้านตะวันตกของวัดเป็นแม่น้ำปิง กระแสน้ำไหลหักวนเนื่องจากเมื่อถึงหน้าน้ำหลาก น้ำจากห้วยแม่ท้อ ซึ่งไหลแรงมากได้ไหลตัดกระแสน้ำของน้ำปิงให้เบนหักมายังท่าน้ำหน้าวัดนี้ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า "วัดน้ำหัก" วัดสีตลารามเป็นวัดเก่า มีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่มากมายเป็นวัดที่มีกุฏิพระ และโบสถ์สร้างตามศิลปะยุโรป แม้แต่อาคารเรือนไม้เก่าแก่ในวัดก็เช่นกัน ต่อมาพระอุโบสถถูกไฟไหม้จึงสร้างขึ้นใหม่ หน้าอุโบสถมีวิหารคตสร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยา ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
                  ศาลหลักเมืองสี่มหาราช  ตั้งอยู่เชิงสะพานกิตติขจร ก่อนเข้าตัวเมืองตาก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมืองตากเป็นเมืองเก่ามีมาก่อนสมัยกรุงสุโขทัย เป็นเมืองที่มีพระมหาราชเจ้าในอดีตได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากถึง ๔ พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแกรง แล้วยกทัพกลับราชอาณาจักรไทย โดยเสด็จผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่งแรก สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงนำทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ และได้สร้างวัดพระนารายณ์ ปัจจุบันอยู่ที่เชิงสะพานกิตติขจร และ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคยได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตากเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตมหาราช ทั้งสี่พระองค์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดตาก จึงได้จัดสร้างศาลหลักเมืองสี่มหาราชขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕จังหวัดกาญจนบุรี

ตราประจำจังหวัดกาญจนบุรี           สัญญลักษณ์เจดีย์สามองค์ทรงป้าน เป็นศิลปแบบมอญ สูงประมาณ 6 เมตร ช่องห่างระหว่าเจดีย์ 5-6 เมตรเส้นทางสายนี้ในอดีตใช้เป็นทางเดินทัพที่สำคัญและใกล้ที่สุดของประเทศคู่ศึก ไทยกับพม่า หากจะนับแล้วไม่ต่ำกว่า 15 ครั้ง ที่มีการยกทัพผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์สายนี้ จากความสำคัญดังกล่าวจึงได้ใช้รูปเจดีย์สามองค์เป็นตราประจำจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจสำหรับชนรุ่นหลังให้รำลึกถึงวีรกรรมอันห้าวหาญของบรรพชนที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตในอันที่จะพิทักษ์ผืนแผ่นดินไว้

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกาญจนิกา

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นขานาง


คำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรี 

แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์  มณีเมืองกาญจน์  สะพานข้ามแม่น้ำแคว  แหล่งแร่  น้ำตก
 ที่ตั้งและอาณาเขต
                กาญจนบุรีเปนเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเปนมาอันยาวนานในอดีตเคยเปนเมืองหน้าด้านการท่าศึกสงครามกับสหภาพพม่า มีพื้นที่ใหญ่ เปนลําดับที่ 3  ของประเทศ
ทิศเหนือ           ติดต่อ      จังหวัดตากและอุทัยธานี
                                    ทิศใต้                ติดต่อ      จังหวัดราชบุรี
                                    ทิศตะวันออก    ติดต่อ      จังหวัดสุพรรบุรีและนครปฐม
                                    ทิศตะวันตก       ติดต่อ      สหภาพพม่า
เว็บไซต์และสถานติดต่อ
                      ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 0-3451-5208 โทรสาร 0-3451-520

จังหวัดกาญจนบุรี
ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดกาญจนบุรี
                                  กระเหรี่ยง

                                  ชาวมอญ
                                  ไทดำ
                                   ชาวไทยเชื้อสายจีน
                                   อุก๋อง


สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์


เมืองบาดาล วัดวังก์วิเวการาม
                    เมืองบาดาล ในอดีตคือวัดวังก์วิเวการามเดิม อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ในช่วงฤดูแล้งราวเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งน้ำลดจะสามารถสังเกตเห็นตัวโบสถ์ของวัดได้อย่างชัดเจนและสามารถนั่งเรือไปเที่ยวและเดินเที่ยวชมได้  แต่ในช่วงน้ำขึ้นน้ำจะท่วมสูงเกือบทั้งหมดเหลือเพียงยอดของโบสถ์ให้เห็นเท่านั้น กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ ในชื่อเมืองบาดาล


สะพานมอญ
                           เป็นสะพานที่สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลีย สร้างโดยหลวงพ่ออุตตมะและคณะศิษย์ จึงมีอีกชื่อเรียกว่า "สะพานอุตตมานุสรณ์" เป็นสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของอำเภอสังขละบุรี สะพานไม้นี้มีความยาวถึง 850 เมตร นับเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวเป็นลำดับ 2 ของโลก บริเวณสะพานเป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นลำน้ำสามสาย คือ ซองกาเลีย บีคลี่ และรันตีที่ไหลมาบรรจบกันเป็นสามประสบ (จุดกำเนิดแม่น้ำแควน้อย)นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเยี่ยมชมสะพานเพื่อชมแสงสีทองของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และชมวิถีชีวิตของชาวไทยและมอญที่เดินข้ามไปมาหากันบนสะพานแห่ง


สะพานข้ามแม่น้ำแคว

                          เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าทางรถไฟสายมรณะสายนี้เริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่ไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองตันบูซายัด ประเทศพม่า ใช้เวลาในการสร้างเสร็จเพียง 1 ปี การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้ เต็มไปด้วยความยากลำบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัย ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ปัจจุบันมีการยกย่องให้สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพจังหวัดราชบุรี


                           ตราประจำจังหวัดราชบุรี
                             รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ 2 สิ่ง คือ
                           1.พระแสงขรรค์ชัยศรี ประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว
 
                           2.ฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บนพานทอง
 หมายถึง เครื่องแสดงถึงความเป็นพระเจ้า      
                                        แผ่นดินดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกัลปพฤกษ์

ต้นไม้ประจำจังหวัด  โมกมัน


คำขวัญประจำจังหวัดราชบุรี

                          คนสวยโพธาราม  คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร

                          วัดขนอนหนัใหญ่  ตื่นใจถ้ำงาม  ตลาดน้ำดำเนิน
                           เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี


 ที่ตั้งและอาณาเขต

                         จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196 ตารางกิโลเมตร
                                               ทิศเหนือ                 ติดต่อ    จังหวัดกาญจนบุรี
                                      ทิศใต้                      ติดต่อ    จังหวัดเพชรบุรี
                                      ทิศตะวันออก        ติดต่อ    จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ   
                                                                                                  นครปฐม
                                       ทิศตะวันตก           ติดต่อ     สหภาพพม่า

เว็บไซต์และสถานติดต่อ


                    ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี 70000  โทรศัพท์(+66) 0 3233 7890, 0 3232 7659
จังหวัดราชบุรี
ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดราชบุรี

  กระเหรี่ยง
                         ไทยเชื้อสายเขมร
                         ไทดำ      
                          ชาวไทยเชื้อสายจีน

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง
จ.ราชบุรี
                 สวนวรรณคดีภาคกลาง เป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของเมืองราชบุรี เพราะเป็นสถานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประทับพักผ่อนในคราวเสด็จประพาสถ้ำจอมพล ในปี พ.ศ. 2438และในคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเมืองราชบุรีเพื่อการประลองยุทธ์เสือป่าในปี พ.ศ. 2457 ก็ได้เสด็จฯ ประทับแรมที่นี้ด้วย
                สวนวรรณคดีภาคกลางเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้นานาชนิดที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องต่าง ๆ เช่น กาพย์เห่เรือและกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  รามเกียรติ์  อิเหนาและขุนช้างขุนแผน ลิลิตพระลอ พระอภัยมณี   เป็นต้น   ล่องเรือตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง จ.ราชบุรี
                          ล่องเรือตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ในอดีตเมื่อครั้งขุดคลองสายนี้เสร็จใหม่ ๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ต้องการทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร จึงทรงเรือมาดกะสวยมาตามลำพัง เส้นทางที่พระองค์เสด็จประพาสนี้นับเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูง ยากที่ผู้ใดจะลืมเลือน


ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

                           ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามตลาดน้ำคลองต้นเข็ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี ในราวปี พ.ศ. 2409 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองดำเนินสะดวกระยะทางกว่า 32 กิโลเมตร เชื่อมแม่น้ำแม่กลองที่บางนกแขวกกับแม่น้ำท่าจีนที่ประตูน้ำบางยาง และมีคลองซอยเล็ก ๆ มากมาย ทำให้ชาวบ้านในราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร สามารถติดต่อกันทางน้ำได้สะดวก

                            ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2510 ในภาพของตลาดลอยน้ำที่คราคร่ำไปด้วยเรือพายลำย่อม บรรทุกสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ พ่อค้าแม่ค้าสวมเสื้อผ้าโทนสีเข้มแบบชาวสวน ใส่หมวกงอบใบลาน พายเรือเร่ขายแลกเปลี่ยนสินค้าในยามที่เส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหัวใจหลัก


จังหวัดเพชรบุรี
ตราประจำจังหวัดเพชรบุรีรูปทุ่งนา ต้นตาลโตนดและพระนครคีรีหรือเขาวัง
เขาวัง หมายถึง เขาที่ตั้งของพระนครคีรี ซึ่ง ร. 4ทรงสร้างและพระเจดีย์พระธาตุจอมเพชร นับเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง
ผืนนา หมายถึง เมืองเกษตรกรรมและความอุดมสมบูรณ์
ต้นตาลโตนด หมายถึง ต้นไม้สัญลักษณ์ของจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกัลปพฤกษ์

ต้นไม้ประจำจังหวัด  :  ต้นหว้าคำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี


เขาวังคู่บ้าน  ขนมหวานเมืองพระ   เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

 ที่ตั้งและอาณาเขต
  

           จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 6,225.138 ตารางกิโลเมตรหรือ โดยมีส่วนที่กว้างที่สุดวัดได้ 103 กิโลเมตรจากทิศตะวันออก-ตะวันตกและส่วนที่ยาวที่สุดวัดได้ 80 กิโลเมตรจากทิศเหนือ-ใต้

ด้านเหนือ           ติดต่อ  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
                                   และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้านตะวันออก    ติดต่อ  ฝั่งอ่าวไทย
ด้านใต้                ติดต่อ  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านตะวันตก       ติดต่อ  เขตตะนาวศรีของสหภาพพม่า

เว็บไซต์และสถานติดต่อ

ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 76000โทรศัพท์(+66) 0 3242 5573

ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดเพชรบุรี
กระเหรี่ยง
ชาวมอญ

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์


อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
                อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตั้งอยู่บนเขาที่มียอดสูงประมาณ 95 เมตร และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี พระนครคีรีประกอบด้วยพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิค สถาปัตยกรรมไทย และจีน ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด การขึ้นชมเขาวัง ทำได้ 2 วิธี คือ
  1.เดินขึ้นเขาวัง เป็นวิธีที่ใช้กันมาแต่เดิม แม้จะต้องเหนื่อยสักหน่อยแต่จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะอุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะลั่นทมไทยที่บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมในฤดูร้อน ยังมีฝูงลิงใหญ่น้อยเจ้าของถิ่นออกมาทักทายและต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ตามรายทางด้วย
  2.ขึ้นรถรางไฟฟ้า หรือเคเบิลคาร์ สำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                   
ตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นรูปศาลามณฑป และมีภาพเกาะอยู่เบื้องหลัง ศาลามณฑป หมายถึง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ในถ้ำพระยานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างไว้เมื่อ พ.ศ.2433 และเคยเสด็จไปประทับที่ถ้ำนี้ 2 ครั้ง และต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ก็เคยเสด็จไปประทับที่นี่อีก
ภาพเกาะเบื้องหลัง หมายถึง เกาะหลัก ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งมาแต่โบราณ จึงได้นำมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

                               ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเกด

ต้นไม้ประจำจังหวัด  :  เกด

คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด  หาด  เขา  ถ้ำ  งามล้ำน้ำใจ ที่ตั้งและอาณาเขต               จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเนื้อที่ 6,367,620 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่แคบยาวเป็นคาบสมุทรลงไปทางภาคใต้ โดยมีแผ่นดินส่วนที่แคบที่สุดจากชายแดนไทยไปจนถึงสหภาพพม่า ระยะทาง 11 กิโลเมตร

                               ทิศเหนือ           ติดต่อกับ      จังหวัดเพชรบุรี
                               ทิศใต้                ติดต่อกับ      จังหวัดชุมพร
                               ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ      อ่าวไทย
                               ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ      สหภาพพม่า

เว็บไซต์และสถานติดต่อ


            ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000โทรศัพท์(+66) 0 3260 3991-5โทรสาร(+66) 0 3260 3991-5


ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                                                    กระเหรี่ยง
    ชาวมอญ


สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์


สถานีรถไฟหัวหิน

              สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้คือ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมมีชื่อว่า พลับพลาสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พลับพลานี้มีไว้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯเสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่าและลูกเสือทั่วประเทศทำการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้รื้อถอนมาเก็บไว้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
              สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวอำเภอหัวหินเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่เก็บหัวรถจักรไอน้ำเก่าที่การรถไฟสั่งซื้อมาจากประเทศอังกฤษ หัวรถจักรนี้เคยวิ่งให้บริการในเส้นทางรถไฟก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟหัวหินวัดอ่าวน้อยหรือวัดพระนอน

        ตั้งอยู่เชิงเขาบริเวณอ่าวน้อย ก่อนถึงตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีทางเข้าแยกจากถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 314 เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ในบริเวณวัดมีถ้ำขนาดเล็กประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ในอดีตถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งชาวเรือมักเข้ามาอาศัยหลบพายุฝนจังหวัดตาก.  (2554).  ค้นคืนเมื่อ  กรกฎาคม  13, 2554,  จาก http :   
      www.tak.go.th.


จังหวัดกาญจนบุรี.  (2554).  ค้นคืนเมื่อ  กรกฎาคม  13, 2554,  จาก
         http://www.kanchanaburi.go.th/au/postcard_present.htmlจังหวัดราชบุรี.  (2554).  ค้นคืนเมื่อ  กรกฎาคม  13, 2554,  จาก   http://

       123.242.157.9/index.php

จังหวัดเพชรบุรี.  (2554).  ค้นคืนเมื่อ  กรกฎาคม  13, 2554,  จาก   
       http://www.phetchaburi.go.th/


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.  (2554).  ค้นคืนเมื่อ  กรกฎาคม  13, 2554,  จาก   
         http://www.prachuapkhirikhan.go.th/vitual/home_index.htm